Skoč na obsah Skoč na menu

dis.sk - detektívna informačná služba

 CENNÍK 

Stráženie objektu uniformovaným pracovníkom

   Cena za strážnu službu bude určená po obhliadke stráženého objektu a dohode s objednávateľom, podľa jeho požiadaviek k výzbroji, výstroji a technického zabezpečenia výkonu strážnej služby, na komplexnosť poskytovaných služieb a pod.

     Cenová ponuka bude určená s prihliadnutím na personálne obsadenie, jeho stabilizácia a zabezpečenie rozloženia pracovnej doby podľa novely Zákonníka práce.

   V nami uvedenej cene je taktiež obsiahnutá výstroj a technické vybavenie, jeho pravidelný servis a údržba potrebná pri zabezpečení plnenia predmetu ponuky. 

Cena ďalej obsahuje :

  • nepretržitú pohotovostnú službu v prípade mimoriadnych udalosti ( nemoc, dovolenka, úrazy )
  • zabezpečenie výkonu nepretržitej kontrolnej činnosti zo strany bezpečnostnej služby D.I.S.
  • mzdy pracovníkom ochrany vrátane odvodov, dane zo mzdy, sociálneho a zdravotného poistenia, poistného do fondu zamestnanosti a príspevku do garančného fondu
  • poistenie pracovníkov proti úrazu
  • poistenie pracovníkov proti škodám spôsobeným pri výkone služby
  • náklady na uniformu pracovníka ochrany a na technické vybavenie