• Pomoc občanom pri riešení ich problémov rodinných, majetkových, osobných a ich usmernení pri riešení (problémy majetkové, dedenie, rozvod).
  • Pátracie služby po osobách a veciach (pátranie po nezvestných osobách, osobách na pohybe, pátranie po maloletých, mladistvých a ich styky).
  • Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom (zisťovanie nevery, zdravotného stavu v minulosti, ak o to požiada jeden z manželov).
  • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok (previerka osôb, dlžníkov či táto osoba má majetok a či svoj majetok nepreviedla na inú osobu).
  • spolupráca s finančnými ústavmi pred uzavretím zmlúv (operatívna previerka solventnosti účastníkov zmlúv a ich úmysel).
  • Operatívna pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy (previerka osôb, ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti a solventnosť).
  • Vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo /vyhľadávanie odpočúvacích a iných zariadení / (previerka spoluvlastníkov či nepracujú na dve strany za pomoci technických prostriedkov).
  • Získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch (osobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ich konanie, ich údaje a schopnosti).
  • Činnosť obchodných detektívov (detektív pracuje ako zákazník obchodného domu alebo ako brigádnik, príp. zamestnanec obchodného domu).

A prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte diskrétnu linku detektívnej služby:  +421 917 960 218