Diskrétna linka detektívnej služby 🕵️

☎️ 0905 534 657

Kontaktujte detektíva emailom 🔍

📧 ds@dis.sk

  • Pomoc občanom pri riešení ich problémov rodinných, majetkových, osobných a ich usmernení pri riešení (problémy majetkové, dedenie, rozvod).
  • Pátracie služby po osobách a veciach (pátranie po nezvestných osobách, osobách na pohybe, pátranie po maloletých, mladistvých a ich styky).
  • Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom (zisťovanie nevery, zdravotného stavu v minulosti, ak o to požiada jeden z manželov).
  • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok (previerka osôb, dlžníkov či táto osoba má majetok a či svoj majetok nepreviedla na inú osobu).
  • Spolupráca s finančnými ústavmi pred uzavretím zmlúv (operatívna previerka solventnosti účastníkov zmlúv a ich úmysel).
  • Operatívna pomoc podnikateľom pred uzatvorením zmluvy (previerka osôb, ich majetkové pomery, rodinné pomery, podnikateľské schopnosti a solventnosť).
  • Vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo /vyhľadávanie odpočúvacích a iných zariadení / (previerka spoluvlastníkov či nepracujú na dve strany za pomoci technických prostriedkov).
  • Získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby a ich majetkových pomeroch (osobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ich konanie, ich údaje a schopnosti).
  • Činnosť obchodných detektívov (detektív pracuje ako zákazník obchodného domu alebo ako brigádnik, príp. zamestnanec obchodného domu).

Naša facebookova stránka

Detective services

 • Shop detectives (detective acts as customer or works as part-time or full-time worker)
 • Security officers during special events (provision of bodyguards)
 • Searching services for people and things (searching for missing persons, searching for juveniles, youth and their contacts)
 • Cooperation with financial institutions before signing up a contract (checking for solvency of a clients and their possible intentions)
 • Help with solving ones family problems with property or personal problems. (Inheritance etc.)
 • Analytical review of business before concluding treaty (family relationships, property proportion, business ability, solvency) 
 • Gaining of information in order to claim assets (investigation of debtor if he is solvent and if he did not convey his property to another person)
 • Searching for illegal doings threatening trade secret
 • Gaining possible evidence material for court (conjugal infidelity etc.)
 • Gaining data about personal condition of a citizen and gaining information about doings of natural or legal persons and their property
 • Consultations connected with detective services

E-MAIL US anonymously

🕵️ DS@DIS.SK

 

Scroll to top